امام خمینی.

مبارزه هنوز ادامه داشت و بازگشت امام(ره) نخستین پیروزی بزرگ بود

۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ شمسی در فرودگاه مهرآباد تهران ساعت از ۹ گذشته بود که مردم دیدند چهره آن مرد را که برای خدا هجرت کرده بود و برای خدا قیام کرده بود و خدا او را بازگرداند و برتری و پیروزی داد.