عملیات والفجر 10

عملیات والفجر ۱۰

تلاش چند ماهه سپاه در جبهه ماووت و عدم وارد آمدن تلفات جدی به ارتش عراق، نیاز به انجام یک عملیات گسترده در جبهه‌ایی جدید را به‌دنبال داشت که حاصل، انجام عملیات والفجر ۱۰ بود.