شهدای کربلا

زندگینامه شهدای کربلا: شهید هفهاف بن مهند راسبی بصری

شهید هفهاف بن مهند راسبی بصری از تیره راسب و از قبیله ازد و اهل بصره بود. بنا به نوشته ی دانشمندان رجالی – مردی تهمتن، شیرافکن، کوه کن، تکسوار، نیک سیرت، و از پاکان و شجاعان بصره و از مخلصان جماعت شیعه بود.