یک جرعه آفتاب

دانلود کتاب یک جرعه آفتاب

با رقه ای از اشراق باطن شهیدان جرعه ای از سبوی آفتابی است که فقط فرزندان عاشورایی امام حسین ” ع ” ، از آن سرکشیدند ، عارفانی که به مدد قلوب مطهرشان و به الهام غیب ، زمان و هنگام وصل را به خاکیان محجوب اشاره می کردند .