مسئولیت های امام حسن ع

کتاب مسئولیت های امام حسن ( ع ) در دوران پدر + دانلود

امام حسن (ع) در طول سی و هفت سالی که در کنار پدر زیست نه فقط فرزندی مطیع و امام شناس بود، بلکه همواره بازوی نیرومند، یاوری صدیق، مسئولی امین و با تجربه و سربازی عاشق و فداکار برای امیرمومنان به حساب می آمد.