شهید منیر جمعه شنین

شهید منیر جمعه شنین

شهید منیر جمعه شنین در زمان دفاع مقدسمان ، عاشق حضرت روح الله شده بود.عراق را که با ایران سر جنگ داشت، ترک گفت و خود را به صف مجاهدان در راه حق رسانید.فقط ۱۵ سالش بود که جزء بدریون لشگر بدر گشت.