شهید حسن اکبری

شهید حسن اکبری

روابط عمومی کل سپاه از شهادت سرهنگ دوم پاسدار  حسن اکبری یکی از افسران سپاه ولی امر (عج) در حین اجرای ماموریت آموزشی  و تمرینی خبر داد.سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری از افسران