شهید جهانشیر بردستانی

شهید جهانشیر بردستانی

شهید جهانشیر بردستانی درست دل تابستان بود که به دنیا آمد، یعنی سه روز از نیمه مرداد بیشتر نگذشته بود. چه سالی بود و چه سال‌هایی! سال چهل و شش. فکر الان را نباید کرد، نعمت روی نعمت.آن روزها آسمان خسیس بود و زمین بی‌برکت. فقر با همه اهل محل هم‌کاسه بود.