شهید رضا نورمحمدی

شهید رضا نورمحمدی

شهید رضا نورمحمدى در سال ۱۳۳۷ در آبادان متولد شد و روحیه ظلم‌ستیزى و دستگیرى از مظلومان از کودکى در او بارز و برجسته بود. مثلاً مدیر مدرسه رضا دانش‌آموزى را به واسطه پوشیدن لباس‌هاى مندرس، جلوى بقیه کتک زده و از مدرسه اخراج مى‌کند.