کرونا

پاسخ مهمترین سوالات درباره کرونا

با استفاده از نظر متخصصان و پزشکان پاسخ مهمترین سوالات درباره کرونا را پاسخ دهیم و آنها را از خط ملتهب شایعات جدا کنیم تا با شناخت هرچه بهتر این بیماری رفتار منطقی تری نسبت به خبرهای داغ فضای مجازی داشته باشیم.