خاطرات-شهدا

خاطرات شهدا : « دژ »

در سنگری بسیار مهم باید مقاومت می کردیم تا دژ در امان بماند هر کدام از بچه ها چند دقیقه بیشتر نمیتوانستند مقاومت کنند وشهید میشدند.  دشمن چند تیربار بسیار سنگین خود را دقیقا روی سنگر تنظیم کرده بود