شهید محمدقاسم سلگی

شهید محمدقاسم سلگی

شهید محمدقاسم سلگی متولد اسفند سال ۱۳۴۵ است. از سال ۵۹ در بسیج عضو بود و فعالیت داشت. همان موقع جنگ شروع شد. دوم راهنمایی بود و قد کوتاهی داشت. درس را رها کرد و به جبهه رفت.