دعای ماه رجب

دعای ماه رجب + متن و ترجمه

شخصی به نام سجاد، خدمت پیشوای ششم، حضرت امام صادق (ع) رسید و عرض کرد: برای ماه رجب به من دعایی یاد بدهید که خداوند متعال مرا به آن نفع ببخشد. امام صادق (ع) فرمودند: «این دعا در هر روز ماه رجب و در تعقیبات نمازهای یومیه خوانده می‏‌شود…».

دعای مجیر

دعای مجیر

منزّهی تو ای خدا،بلندمرتبه هستی ای بخشنده،ما را از آتش پناه ده ای پناه‏دهنده،منزّهی تو ای مهربان،بلندمرتبه هستی‏ ای کریم،ما را از آتش پناه ده ای پناه‏دهنده،منزّهی تو ای فرمانروا،بلندمرتبه هستی ای مالک