کتاب مثل بابا قهرمان

کتاب مثل بابا قهرمان: کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : بررسی زندگی شهید مدافع حرم محسن حججینویسنده: محمد حسینخانیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب روستای همدل ما

کتاب روستای همدل ما: کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : اقدامات محرومیت زدایی و برقراری امنیت پایدار  توسط نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب کشورنویسنده: مازیار حاتمیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب بره سیران

کتاب بره سیران: کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : اقدامات محرومیت زدایی و برقراری امنیت پایدار  توسط نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب کشورنویسنده: مازیار حاتمیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب آرزوی یاشار

کتاب آرزوی یاشار : کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : اقدامات محرومیت زدایی و برقراری امنیت پایدار  توسط نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب کشورنویسنده: مازیار حاتمیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵