شهید کریم اندرابی

شهید کریم اندرابی

شهید کریم اندرابی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ‌اﻟﻠّﻪ در دﻫﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۳۳ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﻣﺎدرش ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: وﻗﺘﻰ از ﺳﻔﺮ ﻣﻜﻪ آﻣﺪﻳﻢ، ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ داد.