شهید کریم اندرابی

شهید کریم اندرابی

شهید کریم اندرابی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ‌اﻟﻠّﻪ در دﻫﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۳۳ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﻣﺎدرش ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: وﻗﺘﻰ از ﺳﻔﺮ ﻣﻜﻪ آﻣﺪﻳﻢ، ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ داد.

شهید داریوش گودرزی کیا

شهید داریوش گودرزی کیا

شهید داریوش گودرزی کیا ۲۵ بهمن سال ۱۳۲۵ در روستای اناج از توابع شهرستان اراک دیده به جهان گشود.وی در سال ۱۳۵۵ به استخدام خبرگزاری جمهوری اسلامی درآمد و به عنوان عکاس این خبرگزاری مشغول به کار شد و از سال ۱۳۶۰ عکاسى را از جبهه‌‏ها آغاز کرد.

شهید احمد کشوری

شهید احمد کشوری

شهید اح‍م‍د ک‍ش‍ور‌ی‌ ت‍ی‍ر م‍‍اه‌ ۱۳۳۲، در خ‍‍ان‍و‌اده‌‌‌ا‌ی‌ م‍ت‍وس‍ط در ف‍ی‍روزک‍وه‌ چ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ج‍‍ه‍‍ان گ‍ش‍ود.