شهید لیلا هاشمی

شهید لیلا هاشمی

سال ۱۳۶۲ سال آغاز زندگی شیرین سیده لیلا در کنار خانواده بود، مادر مهربانانه او را در آغوش کشید و لیلا در این مأمن پاک جای گرفت. روزها از پی هم گذشت و او کم‌کم زبان به سخن گشود.