شهید علی باستانی

شهید علی باستانی

شهید علی باستانی در ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۲۹ در اردبیل متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع خواندن ونوشتن ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید محمدعلی کلهر

شهید محمدعلی کلهر

شهید محمدعلی کلهر در ۴ شهریور ماه سال ١٣٣٣ در قم به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس علوم وفنون نظامی ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید یوسف احدی نثار

شهید یوسف احدی نثار

شهید یوسف احدی نثار در ٣ مهر ماه سال ١٣۴١ در مهاجران پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع سیکل ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد

شهید عباس بیرامی جدید

شهید عباس بیرامی جدید در ١٢ تیر ماه سال ١٣۴٧ در ذکرنشده متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ٢١ اسفند ماه سال ١٣٨٨ در سن ۴١ سـالگی جراحت ناشی از جنگ در بیمارستان به شهادت رسید.

شهید عرب شمسی یارعزیز

شهید عرب شمسی یارعزیز

شهید عرب شمسی یارعزیز در ١ تیر ماه سال ١٣٢١ در تکاب پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید امیر مرادی

شهید امیر مرادی

شهید امیر مرادی در ٣۰ اردیبهشت ماه سال ١٣۴١ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع سیکل ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد.

شهید محمد بهمن آبادی

شهید محمد بهمن آبادی

شهید محمد بهمن آبادی در ١ دی ماه سال ١٣۴۴ در تهران دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.