شهید حسین جلیلی ایاز

شهید حسین جلیلی ایاز

شهید حسین جلیلی ایاز در ۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۴ در مرند متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت انتظامی درآمد.

شهید محمدحسین فیض

شهید محمدحسین فیض

شهید محمدحسین فیض در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در سمنان پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد.

شهید بهمن جنابی

شهید بهمن جنابی

شهید بهمن جنابی در ۹ آذر ماه سال ۱۳۶۸ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد.

شهید حسین طوفان پوررمی

شهید حسین طوفان پوررمی

شهید حسین طوفان پوررمی در ۶ دی ماه سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید محرم چگینی قشلاقی

شهید محرم چگینی قشلاقی

شهید محرم چگینی قشلاقی در ۱۰ مرداد ماه سال ۱۳۵۴ در اراک متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع سوم متوسطه ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید سیدکاظم سیدعلی روته

شهید سیدکاظم سیدعلی روته

شهید سیدکاظم سیدعلی روته در ١۰ خردااد ماه سال ١٣۵٣ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد

شهید شهرام زلفی

شهید شهرام زلفی

شهید شهرام زلفی در ٨ مهر ماه سال ١٣۵٧ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاهی درآمد.