کتاب راه ستاره ها ۹

کتاب راه ستاره ها ۹ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید یوسف فدایی نژاد از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۸

کتاب راه ستاره ها ۸ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید سید محمود موسوی از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۷

کتاب راه ستاره ها ۷ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید سید حمید طباطبایی مهر از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۶

کتاب راه ستاره ها ۶ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید مصطفی (کمیل) صفری تبار از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۵

کتاب راه ستاره ها ۵ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید محمد محرابی پناه از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۴

کتاب راه ستاره ها ۴ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید محمد جعفر خانی از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۳

کتاب راه ستاره ها ۳ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید حسن حسین پور از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۲

کتاب راه ستاره ها ۲ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید محمد منتظر قائم از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱

کتاب راه ستاره ها ۱ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید مجتبی بابایی زاده از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…