فتوکلیپ شهدای امنیت پایدار

فتوکلیپ شهدای امنیت پایدار: فتوکلیپ شهدای امنیت پایدار نیروی زمینی سپاه تهیه کننده: حمیدرضا راوشتدوین: مهدی راوشسال تولید: ۱۳۹۸تهیه شده در اتاق فیلم موسسه فرهنگی هنری میقات مشاهده در آپارات